Diákönkormányzat

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Diákönkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzata

Célja:

 • tartalmas iskolai diákélet kialakítása
 • iskolánk tanulói az iskolavezetéssel és a nevelőtestülettel együttműködve érvényesítsék a diákjogokat és gyakorolhassák köteleségeiket

Feladata:

 • a diákok jogainak védelme, érdekeik képviselete
 • az iskolai hagyományok őrzése
 • véleménynyilvánítás biztosítása az iskolai és diákélettel kapcsolatosan

Szervezeti felépítése:

Iskolagyűlés
(közgyűlés)
diáktanács elnöke
(tanuló)
diákönkormányzatot segítő
tanár helyettese
 diáktanács
(osztálytitkárok, az iskola tanulói)
osztályfőnökök

A diákönkormányzat szervezetében az iskola minden tanulója autómatikusan beletartozik. A szervezethez két felnőtt, a diákönkormányzat segítő tanár és helyettese tartozik. A szervezet munkája végzésében az osztályfőnökökre is támaszkodik.

A diákönkorményzat működése:

A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönlkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van.
Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei. Minden osztályközösség 2 fővel képviselteti magát az iskolai diákönkormányzatban. Ők alkotják a diákok legfontosabb érdekképviseleti szervezetét (DÖK).

A diákönkormányzat működési feltételei:

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan működésének feltételeit. A DÖK az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézmény SZMSZ és Házirend szabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe.

A diákönkormányzat jogai:

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az imtézmény és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzategyetértési jogot gyakorol a következőkben:

 • az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor
 • a házirend módosításakor és elfogadásakor
 • az iskolai ünnepélyek rendjének meghatározásában
 • a tanulók jutalmazásáank és elmarasztalásának kérdésében

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:

 • saját működésre
 • egy tanítás nélküli munkanap programjára
 • tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére
 • vezetőinek megbízásásra
 • a diákügyelet megszervezésében
 • a tanulólk érdekképviseletében
 • a DÖK szervezetén belüli megbizatások adásában, ellenőrzésésben

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás:

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti, aki
– diákönkormányzat megbízása alapján – aljárhat a DÖK képviseletében.
A diákönkormányzatot képviselő pedagógus folyamatos kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a nevelőtestületi és az iskolai értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.

Iskolagyűlés:

Az iskolai önkormányzat legszélesebb fóruma. Összehívása évenként legalább két alkalommal történik, de rendkívüli esetben bármikor összehívható.Az iskolagyűlésen az iskola minden tagja részt vehet.
A közgyűlésen a a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákok és az iskola vezetőihez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását.
Az igazgatónak 30 napon belül kell választz adnia a felvetésekre. A közgyűlések közötti időben a tanulók rendszeres tájékozatatást kapnak az osztályfőnöki órákon, a faliújság és az iskolarádió segítségével.

Az összehívás célja:

 • az önkormányzati munka értékelése
 • tájékoztatás a tanulói jogokról, azok érvényesüléséről
 • az iskola igazgatója és diákképviselők bezsámolása az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról

Diáktanács: – ülései nyitottak
Felépítése: – elnök – és helyettese
– összehangolja és irányítja a tanács munkáját
– levezeti az üléseket
– beszámolókat készít
Tagok: az osztálytitkárok alkotják, akiket az osztályközösségek választanak meg.
– éves egyszeri feladatokat arányosan elosztva egy-egy részterületért, feladatért felelősek

A diáktanács feladatai:

 • az iskolai hagyományok ápolása
 • az iskolai faliújság szerkesztése
 • az iskola és környezetének ápolása
 • az iskolai diákügyek irányítása

A diákönkormányzatot segítő tanár és helyettesének feladatai:
felelőséggel tartoznak a diákönkormányzatban folyó munkáért (szervezés, lebonyolítás, munka segítése, ellenőrzés, koordinálás).

A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI ETIKAI KÓDEXE

E dokumentum törvényi szabályozások és jó tanácsok gyűjteménye, melynek betartása a békés egymás mellett élés megteremtését és megtartását támogatja.

 1. Kötelességünknek érezzük, hogy rendszeresen tanuljunk, óráról órára való készüléssel és önképzéssel fejlesszük tudásunkat. Képességeinknek megfelelően igyekszünk a tananyagot megérteni, nem feledkezünk meg az ismeretek elsajátításáról, az anyag gyakorlásáról és az állandó ismétlés szükségességéről sem. Tudomásul vesszük, hogy a tanulás a mi érdekünk.
 2. Lehetőségeinktől és képességeinktől függően társainkat segítjük.
 3. Az iskolába pontosan érkezünk. A tanórákon felkészülten és fegyelmezetten veszünk részt.
 4. Nemcsak tanárainkkal, hanem iskolánk valamennyi dolgozójával a tisztelet és a megbecsülés jegyében alakítjuk kapcsolatainkat; emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartjuk. Társaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, társaink egyéniségét, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.
 5. Terveink, céljaink megvalósulásáért megteszünk minden tőlünk telhetőt. Önkritikusan viszonyulunk saját munkánkhoz, azt állandóan értékeljük és ellenőrizzük. A külső ellenőrzést, értékelést nemcsak elfogadjuk, hanem további munkánkban tanácsnak illetve iránymutatásnak tekintjük. Társaink jobbító szándékú megjegyzéseit elfogadjuk.
 6. Véleménynyilvánítást olyan módon fogalmazzuk meg, hogy az emberi méltóságot és személyiségi jogokat ne sértsen.
 7. Részt veszünk tanulmányi versenyeken, sportversenyeken és nyilvános szerepléseken. Szüleinket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és objektíven tájékoztatjuk.
 8. A tanórán kívüli, szabadidős programokon részt veszünk.
 9. Közreműködünk saját környezetünk alakításában, rendben tartásában. Az iskola helyiségeit, eszközeit rendeltetésszerűen használjuk. Betartjuk a kulturált étkezés szabályait. A mosdóban ügyelünk a higiéniai szabályokra.
 10. Az iskola rendezvényein, az iskolai ünnepségeken, színházban és más kulturális programokon az alkalomhoz méltó öltözékben jelenünk meg, és  kulturáltan viselkedünk.
 11.  Az osztálykirándulásokon úgy viselkedünk, hogy ne hozzunk szégyent sem magunkra, sem társainkra, sem kísérőinkre
 12. Az iskola házirendjének minden pontját betartjuk.

Hibázhatunk, ellenben a hibák megelőzése és kijavítása etikai kötelességünk.