Komplex alapprogram

Kedves Szülők!
Szeretnénk, ha nemcsak az iskolába járás, hanem a tanulás is élmény legyen tanulóinknak!

Ezért bevezetésre kerül iskolánkban a Komplex Alapprogram, azaz az Élménysuli 2019.09.01-től 1-5. évfolyamokon, majd felmenő rendszerben a későbbi tanévekben a helyi intézményi sajátosságok figyelembe vételével.

Célunk: tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazásával a kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, proglémamegoldó gondolkodás, döntéshozatal fejlesztése, az érzelmek kezelésének segítése. A heterogén tanulócsoportban folyó differendciált fejlesztés segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas tanulásra, együttműködésre, tehát az eredményes tanulásra. Szeretnénk, ha az iskolába lépéstől kezdve a tanulók tanulás iránti motivációja folyamatos maradna.

Különös hangsúlyt fordítunk a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására, fejlesztésére a tanórán kívüli alprogrami foglalkozások (napközi és tanulószobai foglalkozások idején tartandó) segítségével.

Feladataink:

  1. Tanulási stratégiák, módszerek, technikák megtanítása minden tanulónak.
  2. Tevékenységközpontú tanítási gyakorlat meghonosítása.
  3. A tanulók aktivitásának növelése a tanítási órákon.
  4. Motiváló módszereket alkalmazunk: kooperatív tanulási technikát, páros munkát, csoportmunkát, játékokat, drámapedagógiai módszereket, projekt módszert.
  5. Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkozásokkal lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakításra.
  6. Oldott hangulatú órák tartása, kötelességekhez való pozitív viszonyulás kiépítése.
  7. A tanulók önbizalmának és önértékelésnek növelése.
  8. Kiemelt fontosságú a személyre szabott, differenciált fejlesztő értékelés alkalmazása, amely a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe.
  9. Folyamatos visszajelzést adunk a tanulóknak erősségeikről, hiányosságaikról, megbeszéljük velük a fejlődéshez szükséges tennivalókat, határidőket. ;

Formai változások:
Hétfőn: 7:40 Ráhangolódás
Péntek: a délelőtti órák egyikén ráhangolódás alkalmazása 15 percben beszélgetéssel

Tanórák tartása órarend szerint.
Délután a napközi ideje alatt:
TE ÓRÁD = szakkörök
AP foglalkozás ideje alatt: délutáni kötelező feladatok megoldása: gyakorlás, rögzítés, beépítve az alprogrami foglalkozási témákkal, játékkal.
Játék, szabadidő (szabad játék udvaron vagy teremben)
Játék, felügyelet (szabad játék udvaron vagy teremben 16-17 óra között)

Házi feladat 1-5.oszt.
Minden délután H – CS napokon a délelőtti tanórákon tanult ismeretek gyakorlása, rögzítése történik írásbeli és szóbeli feladatokkal az alapkészségek megerősítése céljából. Írásbeli feladat nem maradhat otthonra! Pénteki napon délutánra csak szóbeli feladat adható! Szorgalmi feladat bármikor adható a tanuló önkéntes vállalása alapján.

1-4. o. A tanszerek az osztályteremben maradnak, az olvasókönyvet naponta hazaviszik a gyerekek.

Székesfehérvár, 2019.09.01.
Csimáné Kiss Ilona
igazgató