Közzétételi lista

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Végzettség SzakTanított
tantárgyak
Szakkörök és foglalkozások tartásaEgyéb feladatok, funkciók*
főiskola tanító testnevelés szakkollégium közoktatás vezető2.b etika,
3.a környezetismeret, vizuális kultúra  
sakk szakkör, környzetismeret szakkörszakértői munka intézményvezető
egyetem angol nyelvtanár közoktatás vezető4.b angol, 8.a angol , 6.o angol, 7.o angol   BECS tagja intézményvezető helyettes osztályfőnök
egyetem magyartanár7.a magyar, dráma és színház osztályfőnök BECS tagja intézményvezető helyettes
főiskola tanító4.a matematika, ének, etika, vizuális kúlturakörnyzetismeret szakkör, napközi, tehetséggondozás, felzárkóztató , ének szakkörosztályfőnök
főiskola tanító, drámapedagógus4.a magyar, testnevelés, életvitel és gyakorlat,  dráma és színháznapközi, olvasó szakkör, felzárkoztatómunkaközösség vezető osztályfőnök
főiskola tanító4.b magyar, testnevelés, ének, etika, fejlesztő pedagógusnapközi, felzárkóztató, osztályfőnök
főiskola tanító4.b matematika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúranémet szakkör, napközi, felzárkóztató, tehetséggondozó 
*főiskola tanító, tanár4.a magyar, testnevelés, dráma  napközi, német szakkör,osztályfőnök
főiskola, tanító drámapedagógus2.a magyar, technika és tervezés, testnevelés, etikanapközi, tehetséggondozó, felzárkoztató, környezetismeret szakkör, dráma szakkörosztályfőnök
főiskola, tanító2.a matematika, , testnevelés, ének, vizuális kúltúra napközi, felzárkoztató, kézműves szakkör, matematika szakkör 
*főiskola tanító egyetem, pedagógia1.b matematika, technika és tervezés, környezet, vizuális kultúranapközi, tehetséggondozás, 
*főiskola tanító1.b magyar, testnevelés, ének, etikafelzárkóztató,osztályfőnök  
*főiskola tanító4.b magyar, testnevelés, etika, vizuális kultúrakézműves szakkör, napközi osztályfőnök
*főiskola tanító4.b matematika, környezetismeret, ének,   életvitel és gyakorlattehetséggondozás, napközi, német szakkör, hit-és erkölcstan 
főiskola könyvtáros tanító3.a technika és tervezésnapközi, könyvtárkönyvtáros
*főiskola tanító2.b magyar, etika, ének vizuális kultúranapközi, felzárkóztatóosztályfőnök
*főiskola tanító2.b matematika, testnevelés, környezetnapközi, tehetséggondozás, angol szakkör 
főiskola tanító, fejlesztő pedagógus3.a magyar, testnevelés, ének,  matematika, etikanapközi, tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozásosztályfőnök
főiskola tanító3.a matematika, környezet, etika, vizuális kultúra, éneknapközi, meditatív színező szakkör, tehetséggondozó, társasjáték szakkör 
*főiskola tanító, testnevelés, gyógytestnevelő 2.b technika és tervezésnapközi, kosárpalánta, gyógytestnevelés
*főiskola tanító5.a, 5.b technika és tervezésnapközi, tanulószoba, egyéni munkarendben tanuló tantárgyi órái
főiskola tanító, tanár1.- 8. évfolyamon informatika, digitális kultúra; etika, hon- és népismeret, 6.a osztályfőnöki digitális kultúra szakkör,gyermekvédelmi feladatok, osztályfőnök DÖK vezető tanár, munkaközösség-vezető
főiskola tanár7.-8. o matematika, 7-8.o. fizika,8.b  osztályfőnöki  tehetséggondozás, matematika felzárkóztatás, előkészítőosztályfőnök
főiskola tanár5.a 6.a 8.o történelem, 8.a osztályfőnöki, 6.b 8.o német, 6.b hon és népismerettanulószobaosztályfőnök, munkaközösség- vezető
főiskola tanár5. o természetismeret, 7.o- 8.o biológia, 7.o -8.o kémia, 5.a osztályfőnökitehetséggondozás, tanulószoba, vöröskeresztes szakkörosztályfőnök VK tanárelnök, ÖKOISKOLAI feladatok
főiskolai tanár7.b osztályfőnöki, 6.a, 6.b, 7.b, 8.a magyar, 7.b dráma és színház tehetséggondozó, előkészítőosztályfőnök
főiskolai tanár6.b osztályfőnök, 5.b, 6.b, 7.a történelem, 5-8. énektanulószoba, énekkar, tehetséggondozóosztályfőnök
főiskolai tanár ének 8.btanulószoba 
főiskola tanár5-8.évfolyamokon minden osztályban vizuális kultúra, 7.o, 8.o földrajz, 6.o természetismerettanulószoba, rajz szakkör,  
egyetem, tanár4-8. évfolyamon angol, 7.b történelemtehetséggondozás, felzárkóztatás 
főiskola tanár6,7,8 évfolyamon testneveléstorna szakkör, tömegsport 
főiskola tanár5, 7,8 évfolyamon testnevelésröplabda tömegsport osztályfőnök
egyetem, tanár7.a osztályfőnök, 4.-8. évfolyamon német, 5.-8. évfolyamon etikapályaorientáció, tehetséggondozó, tanulószoba osztályfőnök
*főiskola5.a,5.b,7.a, 8.a matematika, 6.a, 6.b technika és tervezés, 7.b, 7.a életvitel és gyakorlattanulószoba 
*egyetem, tanár7.b, 8.a magyartanulószoba
főiskola tanító, fejlesztő pedagógus angol szakkollégium 6. o, 7.o angol nyelvangol szakkör, fejlesztő foglalkozások tartása BTM-es tanulók-nak 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Feladatkör: iskolatitkár I.
Iskolai végzettség: érettségi
Szakképzettség: könyvelő, statisztikus, tervező

Feladatkör: pedagógiai asszisztens I.
Iskolai végzettség: érettségi
Szakképzettség: műszaki rajzoló, pedagógiai asszisztens

Feladatkör: pedagógiai asszisztens I.
Iskolai végzettség: érettségi
Szakképzettség: pedagógiai és családsegítő munkatárs

Feladatkör: rendszergazda
Iskolai végzettség: főiskola
Szakképzettség: rendszerinformatikus

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 201420152016201720182019
Táncsics M.Á.I. matematika 6. o.15011594148314991503
Országos matematika 6. o.14911497148614971499
Megyeszékhelyi ált. isk. mat. 6. o.15181530152115281526
Táncsics M.Á.I. szövegértés 6. o.14571529150114921457
Országos szövegértés 6. o.14811488149415031492
Megyeszékhelyi ált. isk.szöv. 6. o.15221528153615421526
Táncsics M.Á.I. matematika 8. o.15571746156615901513
Országos matematika 8. o.16171618159716121614
Megyeszékhelyi ált. isk. mat. 8. o.16361642162416401638
Táncsics M.Á.I. szövegértés 8. o.15361587155815341578
Országos szövegértés 8. o.15571567156815711602
Megyeszékhelyi ált. isk. szöv. 8. o.15871598160215991627

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
Tanulólétszám369360  373    386  389  384  385  386
Osztályok száma  16  16  16  16  16  16  16  16
Átlaglétszám2323232424242424
Tanév közben távozott  12  9  11  11  6  8  9 
Tanév közben érkezők  12  7  15  8  5  7  16 
Évismétlők száma  8  0  2  6  2  3  4   

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az 1-4. évfolyamokon minden tanuló napközis foglalkozást igényel (ajánlott) az előző tanév májusában.
A felső tagozatosok igényelhetnek tanulószobát az előző tanév májusában.
A meghirdetett szakkörökre, énekkarra, sportfoglalkozásokra, előkészítőre a tanév első hetében lehet jelentkezni.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Iskolai beszámoltatások módjai: szóbeli, írásbeli feleltetés,(formái, rendje a PP-ban) otthoni munka.
Egy tanítási napon az osztályközösség csak két, a tanmenetben betervezett témazáró dolgozatot írhat. A témazáró dolgozatokat két héten belül értékelni kell.(kivételt képez a pedagógus betegsége, illetve a szünetek ideje). A fenti időponton belül ki nem javított témazáró dolgozat kihirdetésekor a tanuló eldöntheti, hogy az érdemjegy beíratásra kerüljön-e.
A szóbeli felelést helyettesítő (röpdolgozat), a napi tananyagot számon kérő írásbeli kötelezettség, korlátozás nélkül íratható. Értékelésének súlya a szóbeli feleletével azonos
A felelés: a tanuló szóban számot ad a tananyag elsajátítási szintjéről. Értékelése szóbeli értékeléssel, egyéb esetben egyszeres súlyozású érdemjeggyel történik.

Vizsgaszabályzat

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
Az osztályozó vizsga idejéről az igazgató levélben értesíti a szülőt és a tanulót. A vizsga követelményeit írásban a vizsgát megelőző konzultáción megkapja a tanuló.
A vizsgatárgyak részei:
Magyar irodalom írásbeli + szóbeli vizsga
Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga
Történelem írásbeli + szóbeli vizsga
Idegen nyelv írásbeli + szóbeli vizsga
Matematika írásbeli + szóbeli vizsga
Fizika írásbeli + szóbeli vizsga
Természetismeret írásbeli+ szóbeli vizsga
Földrajz írásbeli + szóbeli vizsga
Biológia írásbeli + szóbeli vizsga
Kémia írásbeli + szóbeli vizsga
Ének-zene gyakorlati vizsga
Vizuális kultúra gyakorlati vizsga
Életvitel-technika írásbeli + gyakorlati vizsga
Informatika gyakorlati vizsga
Testnevelés gyakorlati vizsga
A vizsgákról a PP 29-31. oldalakon részletes leírás található.

Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

ÉvfolyamokOsztályokOsztály természetes létszámaOsztály számított létszáma
1. évfolyam1.a2022
 1.b2324
2. évfolyam2.a1920
 2.b2323
3. évfolyam3.a2930
 3.b2330
4. évfolyam4.a2324
 4.b1922
5. évfolyam5.a2933
 5.b2728
6. évfolyam6.a3337
 6.b3436
7. évfolyam7.a2728
 7.b2832
8. évfolyam8.a2122
 8.b2127

Tanév helyi rendje – 2022/2023-es tanév

Szeptember
Évnyitó
Külső Védelmi Terv /Tűzriadó/ 10:40-10:50
Munkaközösség vezetők munkatervének leadása
Szülői értekezlet alsós, felsős
Osztálystatisztika leadása gyermekvédelmi témában
Hazafiság iskolája – alsó
Városismereti séta – felső
8.o pályaválasztást megalapozó digitális kompetenciák vizsgálatának kezdő napja
Mihály napi program
Tanmenetek ellenőrzése
Diáksport napja

Október
Állatok világnapja
Fényképezés
Megemlékezés okt.6-ról 7.a, 7.b
8.o pályaválasztást megalapozó digitális kompetenciák vizsgálatának kezdő napja
Nemzeti ünnep
Sulizsák
Papírgyűjtés
Pályaválasztási szülői értekezlet

November
Márton nap
Fogadóóra – online
Egészségnevelési projekthét
Egészségnevelési nap
Bemeneti mérések befejezési határideje

December
Mikulás megajándékozás
Jelentkezési határidő a 6. és 8. osztályosok felvételi vizsgájára
Difer vizsgálat határnapja
Osztálykarácsonyok vagy vásárra készülődés
Karácsonyi vásár
Iskolai karácsony
Dolgozói karácsony – ebéd

Január I.
NETFIT mérések kezdete
Magyar kultúra napja Tollpihe – Hiemer Ház
6 és 8. osztályos írásbeli felvételi
Osztályozó értekezlet – alsó
Osztályozó értekezlet – felső
I. félév vége
Könyvek csereberéje
Értesítők kiosztása
Félévzáró értekezlet
6 és 8. osztályos írásbeli pótfelvételi

Február
Szülői értekezlet alsó és felső
Szülő – pedagógus bál
Osztályfarsangok alsóban
Felsős farsang
Curie verseny
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)

Március
KImeneti mérések kezdőnapja 6.o
Táncsics napok
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozási témahét
Nyílt tanítási órák
Nemzeti ünnep
Tudásbajnokság megyei verseny
Digitális témahét
Fogadóóra on-line


Április
NETFIT bejezés
Pályaorientációs nap
Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.)
Elsősök beíratása
Föld napja
Fenntarthatósági témahét

Május
Anyák napi ünnepségek
Madarak és fák napja
Gyermeknap – DÖK

Június
Osztályvizsga 8.o.
Osztálykirándulások Osztálykirándulás
Osztályozó értekezlet alsó
Osztályozó értekezlet felső
Kimeneti mérések befejező napja 6.o
Netfit határnap
Utolsó tanítási nap
Ballagás
Tanévzáró értekezlet
Tanévzáró ünnepély
Nevelőtestületi tapasztalatcsere

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A tanköteles első osztályosok számára tavasszal van a beiratkozás. A Fejér Megyei Kormányhivatal írja ki a beiratkozás pontos rendjét.
Más intézményből való átvétel bármikor lehetséges a tanév folyamán, ha indokolt, és van hely az adott osztályban.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A tanulócsoportok száma:

Az 1-4. évfolyamokon: 8
Az 5-8. évfolyamokon: 8
Tanulószoba: 5 – 8. évfolyamon összevontan: 3
Napközis csoportok: 1 -4. évfolyamon önálló csoportok osztályonként: 8

összesen: 27

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

2020 évben 1 fő pedagógus minősült, Pedagógus I. fokozatba került
2020 évben 1 fő pedagógus minősült, Mesterpedagógus fokozatba került
2021 évben 1 fő pedagógus vizsgájára kerül sor

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

1. Pedagógiai folyamatok

Kiemelkedő tevékenységek
 • A pedagógusok saját önértékelési rendszere. Az intézmény pedagógiai tevékenységét szakmai igényesség jellemzi.
Fejleszthető tevékenységek
 • Az intézményi önértékelési folyamat teljessé tétele, az intézményi önértékeléssel való kiterjesztése, mely jelenjen meg a dokumentumokban is.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Kiemelkedő tevékenységek
 • Az intézményi közösség elhivatottsága az egészségnevelés, környezettudatos életmód, a hagyományok ápolása és a közösségfejlesztés terén. Gyermekközpontú nevelés, az egyéni igényekhez igazodó oktató-nevelő tevékenység. Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő, lemaradó tanulók támogatása.
Fejleszthető tevékenységek
 • A tanulók motiválásának érdekében az élményalapú pedagógia új módszereinek bevezetése, általános gyakorlattá tétele.

3. Eredmények

Kiemelkedő tevékenységek
 • A kompetenciamérés eredményeinek külső szakértő segítségével, egyénre lebontva történő elemzése, a fejlesztési irányok meghatározása. Közösség- és személyiségfejlesztés terén elért eredményeit külső elismerések igazolják.
Fejleszthető tevékenységek
 • A kiértékelt eredményekre (tanulmányi, verseny, kompetenciamérések) épülő további fejlesztés irányainak, feladatainak megjelenítése a tervezési dokumentumokban.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Kiemelkedő tevékenységek
 • A pedagógusok magas szintű és aktív együttműködése jellemző. Az intézmény vezetőjének innováció iránti elkötelezettsége és példamutatása.
Fejleszthető tevékenységek
 • A belső tudásmegosztás szervezeti kereteinek továbbfejlesztése.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Kiemelkedő tevékenységek
 • Az intézmény példaértékűen vesz részt a lakóhely kulturális, társadalmi életében.Nevelő-oktató munkáját a partnerek megelégedésére teszi. A partneri kapcsolatok ápolása az intézményben példamutató.
Fejleszthető tevékenységek:-

6. A pedagógiai munka feltételei

Kiemelkedő tevékenységek
 • Családias, esztétikus, kulturált intézményi környezet segíti a nevelési és oktatási célok megvalósulását. Gyermekszerető, elkötelezett, újításokra nyitott pedagógusok. Az intézmény környezete értéket közvetít, a hagyományok ápolásának mintaértékű színtere.
Fejleszthető tevékenységek
 • Az IKT eszközök, tananyagbázis és módszertani eljárások bővítése.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Kiemelkedő tevékenységek
 • A pedagógiai program, a tanmenetek és az intézmény napi pedagógiai gyakorlata szerves összhangban állnak, az aktuális jogszabályoknak megfelelnek.
Fejleszthető tevékenységek: –

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke

Étkezési díjak 1 ill. 2 gyerek esetén:
Napközi 3 étkezés 508,- Ft/nap
Menza (csak ebéd) 324,- Ft/nap
Étkezési díjak 3 gyerek esetén:
Napközi 3 étkezés 254,- Ft/nap
Menza (csak ebéd) 162,- Ft/nap